Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

The New Divine Feminine Light Codes Activation and The Masters of the Divine Rays

september 9 @ 07:00 - september 10 @ 09:00

444SEK

Själar är under ständig utveckling. Själars högre syfte är att införskaffa sig nya kunskaper, erfarenheter och lärdomar. Med denna tillväxt uppnår vi en högre medvetenhet av själslig kraft och ljusstyrka.Alla stjärnsystem bär olika unika frekvenser och egenskaper av universums alla frekvensnivåer. Tillsammans utgör stjärnorna helheten av alla universums frekvenser.Andromeda galaxen som även kallas vår Modersgalax bär den gudomliga balansen av Alfa & Omega.

I Alcyones bibliotek som är Plejadernas centralsol finns de feminina Alfa & Omega DNA-koderna som laddar vår cellkärna och 13 strängar med spiralkraft.
Denna spiralkraft stärker vår motståndskraft, kärleksfrekvens och inkännande förmågor. Med dessa DNA-koder får vi hjälp att läka våra feminina energier som inrymmer våra känslor, känslokroppar och kärnljuskropp. Med dessa krafter kan vi ankra mer ljus som ökar våra inre bärande och givande kraft.

Dessa feminina DNA-Kärnkoder kommer med den accelererande kraften som får det gudomliga att spira ännu mer inom oss och här på jorden.

Arcturus är en av universums mest högfrekventa stjärna. Arcturus bär de maskulina Alfa & Omega Stjärn-Ljuskoderna av universums sanningar.
Genom de feminina DNA-Kärnkoderna kan vi bättre förankra dessa maskulina Stjärn-Ljuskoder som väcker våra inre mästarkvaliteter. Vi får också hjälp att läka våra tankar, mentala ljuskroppar och stjärnljuskropp. Med denna ljuskraft kan vi utstråla mer av vårt stjärnljus.

Alfa & Omega Stjärn-Ljuskoderna öppnar våra 13 Mästarstrålar och själens universella ljuskraft att föra ner mer högfrekvent stjärnljus i oss och på jorden.
Dessa Stjärn-Ljuskoder öppnar mer av vår mottagande kraft. Dessa energier är drivmedel till våra inre bärande feminina krafter.

De feminina och maskulina ljuskoderna förenar vår Kärnljuskropp och stjärnljuskropp, vilket på sikt gör det möjligt för vår fysiska kropp att förflytta sig i de olika dimensionerna som precis som vår själ.
Samt att de feminina och maskulina Alfa & Omega ljuskoderna gör oss mer mottagliga till 11:11 portalen att ta emot mer av de galaktiska gudomliga ljuskoderna från Modergalaxen som öppnar mer av vårt galaktiska ljusspråk och vår förmåga att ladda ner helig geometri som stärker vår kärnljuskropp och stjärnljuskropp att sammanfogas till en galaktisk ljuskropp.

I vårt första event den 9/9 som är gudinnans månad kan vi skörda våra frukter och ladda ner de feminina DNA-kärnkoderna.

Vårt andra event den 10/10 som är månaden med starka kosmiska energiflöden har vi möjlighet att öppna mer av vår högre kosmiska medvetenhet genom att ladda ner maskulina Stjärn-Ljuskoderna och de gudomliga strålarnas Mästarfrekvenser.

Den 9/9 befinner sig Christina vid vulkanen Etna på Sicilien som står för Moder Jords magma Och frigörelse av den gudomliga feminina kraften, som också innefattar jord, eld, vatten och luft.

Du anmäler dig till dessa båda event 9/9 & 10/10 444 kr swishas senast 3/9 till 0705194767

Varmt välkomna!
Christina Grossi och Angela Johnsson
——————————————————————

In english
The New Divine Feminine Light Codes Activation and The Masters of the Divine Rays
Souls are constantly evolving. The higher purpose of souls is to acquire new knowledge, experiences and lessons. With this growth we achieve a higher awareness of spiritual power and brightness.
All stellar systems carries different unique frequencies and properties of all the frequency levels of the universe. Together, the stars form the whole of all the frequencies of the universe.

The Andromeda Galaxy, also called our Mother Galaxy, carries the divine balance of Alpha & Omega.
Alcyone’s library, which is the Pleiades’ central sun, contains the feminine Alfa & Omega DNA codes that charge our cell nucleus and 13 strands of spiral force.

This spiral force strengthens our resilience, love frequency and empathetic abilities. With these DNA codes we get help to heal our feminine energies that contain our emotions, emotional bodies and core light body. With these forces we can anchor more light that increases our inner bearing and rewarding power.
These feminine DNA Core Codes come with the accelerating power that makes the divine sprout even more within us and here on earth.

Arcturus is one of the most high frequency stars in the universe. Arcturus carries the masculine Alpha & Omega Star-Light codes of the truths of the universe.
Through the feminine DNA Core Codes, we can better anchor these masculine Star-Light Codes that evoke our inner master qualities. We also get help to heal our thoughts, mental light bodies and star light bodies. With this luminosity we can radiate more of our starlight.

Alpha & Omega Star Light Codes, opens our 13 Master Beams and the soul’s universal luminosity to bring down more high frequency star light in us and on earth.
These Star-Light codes opens more of our receiving power. These energies are the fuel for our inner feminine forces.

The feminine and masculine light codes unite our Core Light Body and Star Light Body, which in the long run makes it possible for our physical body to move in the different dimensions just like our soul.
And that the feminine and masculine Alpha & Omega light codes make us more receptive to the 11:11 portal to receive more of the galactic divine light codes from the Mother Galaxy that open up more of our galactic light language and our ability to download sacred geometry that strengthens our core light body and star light body to merge into a galactic light body.

Our first event takes place on 9/9 which is the month of the goddess, this month when we harvest our fruits gives us the opportunity to download the feminine DNA core codes.

Our second event on 10/10, which is the month of strong cosmic energy flows, we have the opportunity to open more of our higher cosmic consciousness by downloading the masculine Star-Light Codes and the Master Frequencies of the Divine Rays.

On 9/9, Christina is at the volcano Etna in Sicily, which stands for Mother Earth’s magma and the release of the divine feminine power, which also includes earth, fire, water and air.

Both event 9/9 & 10/10 SEK 444 no later than 3/9 to swish or Paypal 0705194767. For PayPal pls send an email to cg@christinagrossi.se

In Love
Christina Grossi and Angela Johnsson

Detaljer

Börjar:
september 9 @ 07:00
Slutar:
september 10 @ 09:00
Pris:
444SEK
Evenemang Kategori:
Evenemang Taggar:
,

Plats

ONLINE

Arrangör

Christina Grossi & Angela Johnsson